Klasická ERP a virtuálna VRP registračná pokladňa

25.03.2015 16:30

Rozdiely pri používaní klasických (ERP)

 

a virtuálnych (VRP) registračných pokladníc.

 

 

1. VRP musí mať kvalitné pripojenie do internetu.  Ak dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu spojenia na server Finančnej správy, treba spojenie nadviazať a znovu sa prihlásiť.

2. VRP musí mať pridelený aplikačný kód, ktorý slúži na prihlásenie sa cez PC alebo prenosné zariadenie na portál Finančnej správy. Aplikačný kód je nutné zadávať pri každom prihlásení. Ak nečinnosť aplikácie prekročí dobu 15 minút, automaticky dôjde k odhláseniu užívateľa. Podobne ako v internet bankingu.

3. Samotný predaj prebieha na položkách, ktoré musia byť vopred definované. Nedá sa rovno napísať text položky tak ako v niektorých aplikáciách pokladničných systémov.

4. Cena položky môže byť zadaná vopred, alebo sa zadáva počas účtovania. Ak je ale nastavená vopred, nedá sa pri účtovaní meniť, tak ako je zvykom pri klasickej pokladni, ale treba ju najskôr preprogramovať v režime programovania.

5. Ak sa medzičasom ceny menili a zákazníkovi je uznaná reklamácia, resp. treba z iného dôvodu spraviť storno/refundáciu, musí sa najskôr nastaviť cena položky, ktorú zákazník zaplatil pri kúpe tovaru, služby a až potom sa môže zostornovať.

6. Po uzavretí účtenky treba počkať na jej poslanie zo servere FS do technického zariadenia úžívateľa. Tam musí byť zabezpečená jeho tlač. V prípade mobilnej aplikácie prichádza do úvahy hlavne tlačiareň vybavená blue-thuth komunikačným rozhraním. Jej inštalácia i prevádzka si vyžaduje určitú technickú zdatnosť užívateľa. Cena takto vybavených tlačiarní je tiež nemalá.

7. Všetky údaje spojené s fungoaním VRP (teda napr. i údaje o cenách, o obrate...) sú „zavesené“ na serveri Finančnej správy. Kto má k nim prístup? Ako spoľahlivé je ich zabezpečenie proti zneužitiu?

8. VRP majú byť zadarmo. Je to skutočne zadarmo? Peniaze, ktoré všetci odvádzame štátu na daniach, odvodoch, poplatkoch už nie sú naše peniaze? Sú aj naďalej naše! Len sme ich zverili do rúk našich zástupcov, aby ich múdro rozdelili na školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť, vedu, sociálne služby... Aby ich múdro, ku prospechu občana SR, rozdelili!

9. A užívateľ VRP má jej užívanie úplne zadarmo? Pripojenie k internetu, tlačiareň, PC, tablet, kancelársky papier... Toto tiež nie je zadarmo.

10. Nakoľko VRP neregistruje počty predaných položiek, užívateľ nema možnosť si z aplikácie stiahnuť uzávierku PLU tak ako pri klasickej pokladni a posunúť tieto údaje na spracovanie účtovnej firme. Bude si musieť viesť evidenciu bokom?

11. Jedno predajné miesto môže mať iba jednu VRP, jeden subjekt nesmie prekročiť hranicu 1000 vydaných účteniek za mesiac za celú firmu, za všetky predajné miesta, nie iba za jedno. Ak túto hranicu prekročí, musí prejsť na klasickú ERP a návrat k VRP už nie je možný.

12. Užívatelia, ktorý mali už teraz prihlásenú klasickú ERP nemôžu používať VRP.

 

ERP fungujú zhruba 150 rokov. Boli vynájdené na to, aby pomohli obchodníkovi zjednodušiť a zrýchliť prácu. Až oveľa neskôr sa chytil príležitosti štát a chcel kontrolovať daňové úniky za pomoci ERP. Dnešný stav je už taký, že štát akoby okrajovo zaujímali daňové úniky v súvislosti s ERP a VRP. Tento nástroj skôr používa na vyberanie pokút zväčša za formálne nedostatky. (…......... Neslušný výraz zmazaný autocenzúrou.)

Z hľadiska užívateľa je úplne jedno, či používa ERP alebo VRP. Vlastne nie celkom, pretože u VRP podklady pošle priamo, hneď na server FS. Cielená kontrola si ľahšie povyberá prispievateľov.

Okolo ERP a VRP je v súčasnosti neuveriteľný informačný šum. I preto aj tento príspevok, tak ako každé prehlásenie politika, novinára, reklamy..., skrátka všetko treba brať iba ako jeden pohľad na problematiku. Budeme ale radi, ak vás tieto riadky prinútia premýšľať, hľadať si rôzne zdroje informácii, nielen tie, ktoré dostávate z masmédii.

 

 

Príloha o prílohe pôvodnej prílohy č.1 zákona 289/2008 Z.Z.

 

Od 01.04.2015 by mala byť možnosť pre vyčlenené skupiny služieb používať virtuálne pokladne. Pôvodná skupinu služieb uvedenú v prílohe novely zákona o ERP príloha č. 1 zákona o používaní ERP bola rozšírená o nasledovné služby:

 

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel, 
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva, 
49.32 Taxislužba, 
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, 
55.90 Ostatné ubytovanie, 
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania, 
65.11 Životné poistenie, 
65.12 Neživotné poistenie, 
69.10 Právne činnosti, 
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo, 
70.10 Vedenie firiem, 
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, 
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, 
71.11 Architektonické činnosti, 
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 
71.20 Technické testovanie a analýzy, 
73.11 Reklamné agentúry, 
73.12 Predaj vysielacieho času, 
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 
75.00 Veterinárne činnosti, 
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, 
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú, 
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov, 
79.11 Činnosti cestovných agentúr, 
79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti, 
80.10 Súkromné bezpečnostné služby, 
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov, 
80.30 Pátracie služby, 
86.10 Činnosti nemocníc, 
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 
86.23 Zubná lekárska prax, 
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť, 
93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk, 
93.12 Činnosti športových klubov, 
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení, 
95.12 Oprava komunikačných zariadení, 
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky, 
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, 
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru, 
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení, 
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov, 
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 
96.03 Pohrebné a súvisiace služby,
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing. 


 

Späť

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762