Otázky a odpovede z portálu DRSR

10.11.2011 13:33

Otázky a odpovede
k problematike používania elektronickej registračnej pokladnice (ERP)
po 1.1.2012
1. Otázka:
Podnikateľ pri evidencii prijatých tržieb v hotovosti používa ERP podľa vyhlášky o ERP. Dokedy môže používať túto pokladnicu ?

Odpoveď:
Na základe prechodného ustanovenia zákona o ERP, podnikateľ, ktorý má povinnosť používať ERP na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti, môže ju používať podľa vyhlášky o ERP najneskôr do 31. decembra 2011.
2. Otázka:
Akú ERP musí používať podnikateľ na evidenciu prijatých tržieb po 1. januári 2012 ?

Odpoveď:
Od 1. januára 2012 sú všetci podnikatelia, ktorí majú pri evidovaní tržieb v hotovosti povinnosť používať ERP, povinní uplatňovať postup podľa zákona o ERP a ERP už musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP.
3. Otázka:
Musí podnikateľ, ktorý používa na evidenciu prijatých tržieb ERP podľa vyhlášky o ERP, po 1. januári 2012 zakúpiť novú ERP ?

Odpoveď:
Podnikateľ, ktorý na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používa ERP certifikovanú podľa vyhlášky o ERP, by si mal u servisnej organizácii zistiť, či sa jeho súčasná ERP dá prispôsobiť na nové podmienky, alebo si bude musieť kúpiť novú ERP, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom o ERP.
4. Otázka:
Kto je povinný používať podľa zákona o ERP pokladnicu na evidenciu tržieb ?Je pravda, že sa táto povinnosť vzťahuje len na podnikateľov ?

Odpoveď:
Povinnosť používať ERP sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar, alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1 zákona o ERP.
Povinnosť používania ERP sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:
-na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predávajú tovar alebo poskytujú službu podľa prílohy č. 1 zákona o ERP,
-prijímajú tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.
Ako z uvedeného vyplýva, pre posúdenie povinnosti používania ERP je rozhodujúce, či osoba, ktorá predáva tovar, alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP a v rámci tejto činnosti dosahuje tržby v hotovosti, má vydané oprávnenie na podnikanie. Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je osoba zapísaná v obchodnom registri osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu alebo aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
Ak by nepodnikateľský subjekt napr. občianske združenie predával tovar alebo poskytoval služby na základe oprávnenia na podnikanie, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP by prijímal úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, vzniká povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti prostredníctvom ERP.
5. Otázka:
Čo zásadné sa zmení pri povinnosti evidovať tržby prijaté v hotovosti na základe vystavených faktúr od 1.1.2012 ?

Odpoveď:
Podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada pohľadávky, a to bez ohľadu na deň prijatia platby. Ak podnikateľ do 31.12.2011 predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené vo vyhláške o ERP, na ktoré vystavuje faktúry, potom úhrada prijatá v hotovosti ako úhrada pohľadávky sa v ERP neeviduje.
Podľa zákona o ERP sa za tržbu považuje platba prijatá z predaja tovaru, alebo z poskytovania služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP na predajnom mieste v hotovosti. Nakoľko aj úhrada pohľadávky resp. úhrada faktúry predstavuje platbu prijatú z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP, je potrebné takúto platbu prijatú v hotovosti evidovať v ERP.
6. Otázka:
V ktorom prípade musí podnikateľ, ktorý je povinný používať ERP, tržby za úhradu faktúr zaevidovať v ERP ?

Odpoveď:
Ak sa podnikateľ, ktorý má pri evidovaní tržieb povinnosť používať ERP, rozhodne, že bude vystavovať faktúry a tržby za úhradu faktúr (za predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, zoznam ktorých je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP) bude prijímať v hotovosti, potom po 1.1.2012 je povinný tržby prijaté v hotovosti evidovať v ERP.
7. Otázka:
V ktorom prípade nemusí podnikateľ, ktorý je povinný používať ERP, tržby za úhradu faktúr zaevidovať v ERP ?

Odpoveď:
Ak sa podnikateľ rozhodne, že úhrady faktúr za predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne. V tomto prípade nie je povinný evidovať tieto tržby v ERP, pretože neprijíma platbu v hotovosti.
8. Otázka:
Prečo nemôže podnikateľ, ktorý predáva tovar, na predaný tovar vystavuje faktúry a pri úhrade faktúr v hotovosti nepoužíva ERP takto postupovať aj po 1.1.2012 ?

Odpoveď:
Podľa vyhlášky o ERP sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada pohľadávky (faktúry), preto platbu prijatú v hotovosti ako úhradu pohľadávky daňový subjekt nie je povinný v súlade s vyhláškou o ERP do 31.12.2011 evidovať v ERP. Od 1.1.2012 však aj tržby v hotovosti prijaté ako úhrady faktúr je podnikateľ povinný evidovať v ERP, pretože za úhradu v hotovosti sa podľa zákona o ERP považuje aj úhrada pohľadávky (za predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, zoznam ktorých je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP) v hotovosti.
9. Otázka:
Musí podnikateľ, ktorý tržbu za poskytnuté služby inkasuje v hotovosti vždy postupovať podľa zákona o ERP a používať ERP ?

Odpoveď:
Ak podnikateľ poskytuje službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP, tento aj keď prijíma tržby v hotovosti, nie je povinný pri takejto úhrade používať ERP. ERP je povinný používať, ak predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z predaja tovaru alebo z poskytnutia týchto služieb prijíma v hotovosti.
10. Otázka:
Musí podnikateľ platbu prijatú ako preddavok zaevidovať do ERP ?

Odpoveď:
Tržbou podľa zákona o ERP sa považuje platba prijatá z predaja tovaru, alebo poskytnutia služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP na predajnom mieste v hotovosti. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Teda akýkoľvek príjem tržieb v hotovosti u podnikateľa, ktorý má pri evidovaní tržieb povinnosť používať ERP, je potrebné zaregistrovať v ERP. Takto sa musí registrovať aj tržba, ktorou je platba prijatá ako preddavok.
11. Otázka:
Podnikateľ podniká v oblasti poskytovania služieb. Kedy musí tržby za poskytované služby evidovať v ERP ?

Odpoveď:
Podnikateľ je povinný evidovať prijaté tržby za poskytované služby v ERP, ak poskytuje služby, zoznam ktorých je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z poskytnutia služby prijíma v hotovosti.
Ak podnikateľ poskytuje služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, ale tržby z poskytnutia služby prijíma len bezhotovostne, v tomto prípade nie je povinný evidovať tieto tržby v ERP.

Ak podnikateľ poskytuje služby, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, aj keď prijíma tržby v hotovosti, nie je povinný používať ERP.
12. Otázka:
Ak podnikateľ vyrába a montuje, opravuje a udržiava okná, žalúzie a rolety na okná alebo podniká v oblasti služieb ako sú vedenie účtovníctva, poradenské služby, poskytuje zákazníkom tlač vizitiek, rôznych tlačovín, svadobných oznámení, vzťahuje sa na neho povinnosť používať ERP ?

Odpoveď:
Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP. Vzhľadom na to, že medzi týmito službami nie sú činnosti spojené s výrobou, montážou opravou a údržbou okien, žalúzií a roliet na okná, vedenie účtovníctva, poradenské služby, tlač vizitiek, rôznych tlačív, svadobných oznámení, pri ich poskytovaní nie je povinnosť používať ERP.
13. Otázka:
Musia notári, advokáti, lekári evidovať tržby v ERP ?

Odpoveď:
Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP je taxatívne vymedzený v prílohe č. 1 zákona o ERP.
Notárske a advokátske služby nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto pri ich poskytovaní nie je povinnosť platby prijaté v hotovosti evidovať v ERP
Na poskytovanie zdravotníckych služieb sa povinnosť evidencie tržieb v ERP nevzťahuje. Ak však lekár okrem poskytovania služieb začne na základe vydaného oprávnenia predávať tovar (čo i len v jednom prípade v roku), vzniká mu povinnosť tržby z predaja tovaru prijaté v hotovosti evidovať v ERP.
14. Otázka:
Podnikateľ vykonáva masérske služby. Vzťahuje sa na neho povinnosť používať ERP?
Ako je to v prípade, ak je masér držiteľom preukazu ŤZP ?

Odpoveď:
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP, patria aj služby na zlepšenie telesnej pohody. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností medzi služby týkajúce sa telesnej pohody patria činnosti súvisiace s telesným vzpružením a pohodou, ktoré sú vykonávané napr. v tureckých kúpeľoch, saune a parných kúpeľoch, soláriách, liečivých kúpeľoch, redukčných a zoštíhľujúcich salónoch, masážnych salónoch atď. Ak podnikateľ vykonáva uvedené služby na zlepšenie telesnej pohody, vzniká mu povinnosť platby prijaté v hotovosti evidovať v ERP.
Povinnosť evidovať tržbu prijatú v hotovosti v ERP sa nevzťahuje na služby poskytované občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím a na predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Z uvedeného dôvodu, aj keď tržby prijaté v hotovosti za masérske služby je povinnosťou evidovať v ERP, ak ich poskytuje masér, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP, tento nie je povinný používať ERP.
15. Otázka:
Podnikateľ prevádzkuje ubytovacie zariadenie – penzión. Musí pri prijímaní platieb od klientov evidovať tržby v ERP ?

Odpoveď:
Ubytovacie služby nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto ak podnikateľ poskytuje ubytovacie služby, nevzniká mu povinnosť platby prijaté v hotovosti evidovať v ERP. Ak podnikateľ poskytuje v rámci ubytovacích služieb aj reštauračné služby alebo aj iné doplnkové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP (napr. parkovanie, čistenie šatstva, žehlenie) a tieto služby tvoria súčasť ceny za ubytovanie, prijaté tržby za takto poskytnuté doplnkové služby nemusia byť evidované v ERP. Ak by tieto služby boli poskytované samostatne, t. j. bez ubytovania (napr. zákazník nie je ubytovaný, ale sa zastaví na obed) v tomto prípade už musí tržbu za poskytnutú službu zaevidovať v ERP.
16. Otázka:
Musí evidovať tržby v ERP cestovná kancelária, ktorá je sprostredkovateľom medzi cestovnou spoločnosťou ktorá pobyty, dovolenky organizuje ?

Odpoveď:
Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií nepatria medzi služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, nepatria teda medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v hotovosti v ERP.
17. Otázka:
Je povinnosť pri predaji vstupeniek na futbalový, hokejový alebo iný zápas evidovať tržby prijaté v hotovosti v ERP ?

Odpoveď:
Podľa prílohy č. 1 zákona o ERP sa povinnosť používať ERP vzťahuje na prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk. Z uvedeného dôvodu pri predaji napr. vstupeniek na futbalový, hokejový zápas nie je povinnosť tržby prijaté v hotovosti evidovať v ERP.
18. Otázka:
Podnikateľ sa zaoberá predajom tovaru. Kedy musí tržby za predaj tovaru evidovať v ERP ?

Odpoveď:
Podnikateľ je povinný používať ERP, ak predáva tovar, ktorý podlieha povinnosti evidencie prijatých tržieb v ERP, pričom tržby z predaja tovaru prijíma v hotovosti.
Ak podnikateľ predáva tovar, ale tržby z predaja tovaru prijíma len bezhotovostne, v tomto prípade nie je povinný evidovať tieto tržby v ERP.
Zákon o ERP presne vymedzuje tovar, ktorý nepodlieha povinnosti evidencie prijatých tržieb v ERP (napr. predaj tovaru na dobierku, predaj tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov, predaj živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov, predaj tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov).
19. Otázka:
Podnikateľ predáva tovar, ktorý dodáva odberateľovi formou dobierky, vzniká mu povinnosť evidovať tržby v ERP ?

Odpoveď:
Povinnosť evidencie tržieb v ERP vyplýva podnikateľovi v prípade predaja tovaru, v hotovosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na predaj tovaru na dobierku. Kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí zásielky na pošte alebo od zásielkovej služby, t.j. nie je naplnená
podmienka úhrady priamo predávajúcemu. To znamená, ak podnikateľ bude dosahovať tržby iba ako úhrady dobierky, alebo úhrady bezhotovostne, potom mu nevzniká povinnosť evidovať tržby v ERP.
20. Otázka:
Podnikateľ poskytuje reštauračné služby. Čo musí obsahovať pokladničný doklad z ERP v prípade, ak si zákazník objedná napr. polievku a hlavné jedlo ?Je možné na doklade z ERP uviesť ako označenie poskytnutej služby napr. „MENU“ ?

Odpoveď:
Označenie služby na pokladničnom doklade musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov služby.
V uvedenom prípade je potrebné, aby bolo na pokladničnom doklade z ERP okrem uvedenia názvu „MENU“ aj označenie, a to „polievka“ a „hlavné jedlo“, pričom celková cena bude len pri položke „MENU“, ak v menu nie je uvedená za každú položku (druh jedla) cena osobitne.
21. Otázka:
Podnikateľ je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Má predajňu, v ktorej zamestnáva dvoch zamestnancov. Musí pri predaji tovaru používať ERP ?

Odpoveď:
Ak občan, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP, predáva tovar, alebo poskytuje služby v rozsahu vymedzenom v prílohe č. 1 zákona o ERP, nie je povinný používať ERP. Táto výnimka sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP, preto ak takýto podnikateľ má viacero prevádzok, s viacerými predajnými miestami, nie je povinný vo svojich prevádzkach používať ERP.
Uvedenú výnimku nie je možné aplikovať v prípade, ak držiteľom preukazu ŤZP je zamestnanec. Ak by podnikateľ, ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, zamestnával zamestnancov ŤZP, je povinný pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať ERP.
22. Otázka:
Podnikateľ predáva tovar na dvoch predajných miestach. Môže na evidenciu tržieb používať len jednu ERP ?

Odpoveď:
Podľa zákona o ERP podnikateľ je povinný používať ERP na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný viesť knihu ERP, v ktorej sa v rámci identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ktoré je podnikateľ povinný vyplniť na účely pridelenia daňového kódu ERP.
Ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o dve miesta, na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb v odlišnom čase; v takomto prípade je možné používať jednu ERP, pričom v knihe ERP budú uvedené dve predajné miesta a takáto ERP sa bude používať a označovať ako prenosná.
Ak však podnikateľ predáva tovar a prijíma tržbu v hotovosti na dvoch resp. viacerých miestach súčasne, t. j. v rovnakej dobe, musí používať ERP na všetkých miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti.
23. Otázka:
Podnikateľ prevádzkuje parkovisko. Vzťahuje sa na neho povinnosť evidovať tržby v ERP ?

Odpoveď:
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP, patria aj parkovacie služby (prevádzka parkovacích priestorov). Ak podnikateľ prevádzkuje parkovacie služby na základe vydaného živnostenského oprávnenia, ide o podnikateľskú činnosť podľa § 2 Obchodného zákonníka. To znamená, ak podnikateľ prijíma tržby za poskytnutie parkovacích služieb v hotovosti, je povinný tieto tržby evidovať v ERP.
Avšak v prípade, ak podnikateľ poskytuje parkovacie služby prostredníctvom parkovacích automatov, nie je povinný evidovať tržby v ERP, pretože podľa zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu v ERP nevťahuje na služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.
24. Otázka:
Podnikateľ z Poľska predáva tovar na území SR. Má povinnosť používať ERP ?

Odpoveď:
Z dôvodu zrovnoprávnenia slovenských podnikateľov so zahraničnými podnikateľmi aj podnikatelia s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia SR, ak predávajú tovar, alebo poskytujú službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP na území SR v hotovosti, majú povinnosť používať ERP.
Poznámky:
zákon o ERP - zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
vyhláška o ERP - vyhláška č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov
podnikateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predáva tovar alebo poskytuje službu
tržba - platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, tržbou je aj platba prijatá ako preddavok


Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica
sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť
október 2011

Späť

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762