Čítajte tento článoček ďalej len v prípade, ak sa cítite úplne zdravo. Osobám starším, so zvýšeným krvným tlakom resp. inak postihnutým odporúčame prečítať si radšej nejakú poéziu.

07.12.2009 14:59

ELEKTRONICKÉ REGISTRAČNÉ POKLADNICE - SANKCIE OD 1. 3. 2009


 

PODNIKATELIA MENILI V PRIEBEHU ROKA 2008 ERP

tak aby bolo zabezpečené duálne zobrazenie cien výrobkov, služieb na dokladoch vydávaných ERP.

Národná rada SR prijala dňa 18. 6. 2008 zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o ERP"). Zákon o ERP bol publikovaný v zbierke zákonov v čiastke č. 111 pod číslom 289/2008 dňa 31. 7. 2008.

Nadobudol účinnosť od 1. 9. 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú činnosť 1. 3. 2009. Zákonom o ERP bol v článku II novelizovaný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v časti týkajúcej sa sankcií za porušenie povinností vyplývajúcich z povinností používať elektronickú registračnú pokladnicu. Zákonom o ERP boli novelizované v zákone o správe daní ustanovenia § 35 ods. 8 až 11, bol doplnený nový odsek 12 a zmenilo sa ustanovenie § 35a o blokovej pokute a doplnilo sa prechodné ustanovenie § 110h. Ustanovenia zákona o správe daní sú účinné od 1. 3. 2009.


 

ZÁKONOM O ERP SA ZRUŠILA VYHLÁŠKA

Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška MF č. 55/1994 Z. z.). Zároveň sa v § 18 zákona o ERP určili prechodné ustanovenia k používaniu ERP podľa vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať ERP na evidenciu tržieb, môže používať ERP podľa doterajšieho predpisu (vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z.) najneskôr do 31. 12. 2010. Pri používaní takejto ERP podnikateľ postupuje podľa vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z. najneskôr do 31. 12. 2010.

Do zákona o správe daní sa doplnilo prechodné ustanovenie § 110h k právnej úprave účinnej od 1. 3. 2009. Podľa § 110h ods. 1 ZSDP konanie o uložení pokuty podľa § 35 ods. 8 až 12 a blokovej pokuty podľa § 35a v znení účinnom do 28. 2. 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. 2. 2009 sa dokončí podľa zákona účinného k 28. 2. 2009. Podľa § 110h ods. 2 za porušenie ustanovení doterajšieho predpisu (ktorým je vyhláška MF č. 55/1994 Z. z.), o ktorom sa k 28. 2. 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 28. 2. 2009.

Podľa § 110h ods. 3 ak osoba podľa § 35 ods. 8 v znení účinnom od 1. 3. 2009 používa v súlade s osobitným predpisom (odvolávka na § 18 zákona o ERP) pokladnicu podľa doterajšieho predpisu (podľa vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z.), za porušenie ustanovení doterajšieho predpisu sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 28. 2. 2009.

Na základe prechodného ustanovenia § 110h ZSDP k úpravám účinným od 1. 3. 2009 sa použijú ustanovenia zákona o správe daní v znení účinnom do 28. 2. 2009 na tie prípady porušenia používania ERP podľa vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z. Zistené správcom dane pri výkone miestneho zisťovania podľa § 14 ZSDP.

Podnikatelia, ktorí sú povinní používať ERP, budú môcť používať platný technický typ ERP do 31. 12. 2010, správca dane bude vykonávať kontrolu dodržiavania vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z, používanie ERP a v prípade zistenia porušení ustanovení vyhlášky MF č. 55/1994 Z. z. bude podnikateľovi uložená pokuta podľa ustanovení § 35 ods. 8 až 11 ZSDP v znení účinnom do 28. 2. 2009.

Podľa ZSDP účinného k 28. 2. 2009 bude správca dane ukladať pokuty aj v prípade, ak začal konanie vo veci uloženia pokuty, ale konanie nebolo právoplatne ukončené k 28. 2. 2009.


 

UKLADANIE POKÚT , OD 1. 3. 2009, PODĽA § 35 ODS. 8 AŽ 12 ZSDP

Ak podnikateľ bude používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o ERP a poruší ustanovenia tohto zákona, správca dane mu uloží pokutu podľa § 35 ods. 8 až 11 ZSDP v znení účinnom od 1. 3. 2009.

Ustanovenia § 35 ods. 8 až 11 ZSDP v znení účinnom od 1. 3. 2009 obsahujú sumy pokút v slovenských korunách. V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov bude potrebné od 1. 1. 2009 považovať peňažné údaje v Sk za peňažné údaje v eurách.

Podľa § 35 ods. 8 ZSDP v znení účinnom od 1. 3. 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je podľa osobitného predpisu (zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP) povinná používať pokladnicu pokutu vo výške

od 331,94 € do 3 319,39 € (od 10 000 Sk do 100 000 Sk), ak

nepoužila pokladnicu,

svojím zásahom vyradí pokladnicu z prevádzky,

používa pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3 zákona o ERP,

nevydá paragón podľa § 10 ods. 4 zákona o ERP,

Výpočet:

10 000 Sk : 30,1260 = 331,939, matematicky zaokrúhlené na 331,94 €

100 000 Sk : 30,1260 = 3 319,391, matematicky zaokrúhlené na 3 319,39 €


 

od 33,19 € do 331,94 € (od 1 000 Sk do 10 000 Sk) ak

zaeviduje tržbu v pokladnici, ale nevydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP,

vydá pokladničný doklad alebo paragón, ktorý nespĺňa náležitosti podľa § 8 ods. 1 a § 10 ods. 4 zákona o ERP.

Výpočet: 1 000 Sk : 30,1260 = 33,193, matematicky zaokrúhlené na 33,19 €

10 000 Sk : 30,1260 = 331,939, matematicky zaokrúhlené na 331,94 €


 

od 33,19 € do 3 319,39 € (od 1 000 Sk do 100 000 Sk) ak

nezaeviduje v pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3 zákona o ERP,

nepoužíva pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP,

nepožiada servisnú organizáciu o vykonanie povinnej údržby pokladnice podľa § 4 ods. 7 zákona o ERP,

neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3 zákona o ERP,

nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4 zákona o ERP,

nezabezpečí ochranu údajov alebo ochranu pokladnice, alebo uchovávanie údajov podľa § 9 zákona o ERP,

nenahlási servisnej organizácii poruchu pokladnice podľa § 10 ods. 1 zákona o ERP,

nezaeviduje v pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5 zákona o ERP,

neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2 zákona o ERP,

nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku v lehote podľa § 12 ods. 1 zákona o ERP,

nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13 zákona o ERP,

nedodrží postup pri zmene vlastníka pokladnice podľa § 14 zákona o ERP,

neoznámi ukončenie prevádzky pokladnice v lehote podľa § 15 ods. 2 zákona o ERP,

nezaznamená do knihy ERP pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1 a 3 zákona o ERP.

Výpočet:

1 000 Sk : 30,1260 = 33,193, matematicky zaokrúhlené na 33,19 €

100 000 Sk : 30,1260 = 3 319,391 matematicky zaokrúhlené na 3 319,39 €

Podľa § 35 ods. 11 ZSDP účinného od 1. 3. 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušení podľa odseku 8 písm. a) pokutu od 663,88 € do 6 638,78 € (od. 20 000 Sk do 200 000 Sk)

odseku 8 písm. b) pokutu od 165,97 € do 1 659,70 € (od 5 000 Sk do 50 000 Sk),

odseku 8 písm. c) pokutu od 66,39 € do 6 638,78 € (od 2 000 Sk do 200 000 Sk),

Podľa § 35 ods. 9 ZSDP účinného od 1. 3. 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží servisnej organizácii (odvolávka na § 5 ods. 1 zákona o ERP) pokutu vo výške od 33, 19 € do 3 319,39 € (od 1 000 Sk do 100 000 Sk), ak

nezabezpečí vykonanie opravy pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o ERP,

nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona o ERP,

neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov uložených v pokladnici, alebo odchýlky od pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona o ERP,

nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d) zákona o ERP,

neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5 zákona o ERP,

neoznačí pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP,

predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4 zákona o ERP,

neodovzdá daňovému riaditeľstvu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby podľa § 16 ods. 5 zákona o ERP,

nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 zákona o ERP.

Výpočet:

1 000 Sk : 30,1260 = 33,193, matematicky zaokrúhlené na 33,19 €

100 000 Sk : 30,1260 = 3 319,391 matematicky zaokrúhlené na 3 319,39 €

Na základe spoločného ustanovenia § 35 ods. 11 ZSDP účinného od 1. 3. 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, pri každom ďalšom zistení porušenia ustanovenia § 35 ods. 9 uloží pokutu od 66,39 € do 6 638,78 € (od 2 000 Sk do 200 000 Sk).

Podľa § 35 ods. 10 ZSDP účinného od 1. 3. 2009 správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu pokladníc a nie je zapísaná v registri servisných organizácii podľa § 6 zákona o ERP pokutu od 165,97 € do 1 659,70 € (od 5 000 Sk do 50 000 Sk).

Pri každom ďalšom zistení porušenia ustanovenia § 35 ods. 10 správca dane uloží pokutu vo výške od 331,94 € do 3 319,39 € (od 10 000 Sk do 100 000 Sk).


 

ULOŽENIE BLOKOVEJ POKUTY OD 1. 3. 2009 § 35A ZSDP

účinný od 1. 3. 2009. Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí porušenie povinností podľa § 35 ods. 8 písm. b) a c) a porušenie povinností stanovených v § 35 ods. 9 a 13, môže uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky 165,97 € (do 5 000 Sk), ktorú fyzická osoba môže zaplatiť na mieste. Blokovú pokutu môže fyzickej osobe uložiť aj správca dane, ktorým je daňový úrad, ktorý nie je miestne príslušný osobe podľa § 35 ods. 8 (§ 3 ods. 13). Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty miestne príslušnému správcovi dane, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.

Vzhľadom na rozmedzie výšky pokuty bude zo strany správcu dane potrebné ukladať pokutu za porušenie ustanovení § 35 ods. 8 až 11 ZSDP účinného do 28. 2. 2009 a § 35 ods. 8 až 11 ZSDP účinného od 1. 3. 2009 tak, aby pokutu nebolo potrebné výšku pokuty zaokrúhľovať v zmysle § 96 ZSDP.

Späť

Vyhľadávanie

AMIKOL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, T: 0903478162, 02/63536762